Hvad kan jeg gå til?
Praktiske oplysninger

Regler


Indmeldelse

Udmeldelse

Sygdom og fravær / refusionsopgørelse

Betaling

Rabat / nedsat betaling

Instrumentleje

Udenbys elever

Indmeldelse

Sæsonen følger skoleåret. Den starter 1. september og slutter i juni.
Dans, Billedskolen og Filmværkstedet starter i 3. uge af september og slutter i april.
Se under fanebladet 'Sæson- og ferieplan' hvilken dato, din undervisning slutter.

Indmeldelse er for én sæson ad gangen og gælder hele sæsonen.
Hvis du får plads efter sæsonstart, er indmeldelse for resten af sæsonen. Undervisningsgebyret vil blive reguleret, så du først betaler fra den dato, du starter.

For tilmelding: klik på fanebladet TILMELDING.

Udmeldelse

Tilmelding er bindende for hele sæsonen.

De tre første måneder betragtes dog som prøveperiode.
Udmeldelse fra MUSIK kan ske med virkning pr. 30. november og skal være kontoret i hænde senest 10. november kl. 12.
Udmeldelse fra DANS, BILLEDSKOLEN og FILMVÆRKSTEDET kan ske med virkning pr. 31. december og skal være kontoret i hænde senest 30. november.

Ved flytning fra kommunen eller længerevarende sygdom kan udmeldelse dog ske mod dokumentation og kun skriftligt (pr. mail) til kontoret med minimum én måneds varsel før den 1. i en måned.

Følgende gælder IKKE som udmeldelse:
- Udmeldelse efter tidsfristen
- Manglende betaling
- Ingen deltagelse i undervisningen
- Hvis undervisningen permanent overtages af vikar
- Mundtlig udmeldelse
- Udmeldelse til læreren

Udmeldelse kan KUN ske skriftligt (gerne pr. mail) direkte til kontoret, og inden for tidsfristen.

Mailen skal sendes til: musikhoejskolen(at)musikhoejskolen.dk

Sygdom og fravær / refusionsopgørelse

Ved musiklærerens fravær søges undervisningen overtaget af en vikar. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, aflyses timen via mail eller sms. Om muligt erstattes undervisningen senere inden for Frederiksberg Kommunes skoleferieplan, eventuelt i form af ekstra fællesaktiviteter.

Tilbagebetaling finder sted fra og med tredje aflyste undervisningsgang. Beløb under kr. 100 refunderes ikke. Eventuel refusion finder sted samlet for hele skolen efter sæsonens afslutning, ultimo juni måned. For gentilmeldte elever fratrækkes et eventuelt beløb i 1. rate i ny sæson.

Er en elev syg eller fraværende, erstattes timen ikke. Ifald undervisningen permanent overtages af vikar, er det ikke gyldig udmeldelsesgrund.

Afbud

Afbud til undervisningen bedes givet direkte til læreren pr. sms eller mail. Se kontaktinfo under fanebladet 'Lærere' eller se det ved at logge ind på din elevside.

OBS! Afbud kan IKKE sendes via folkeskolernes elev-/forældreintra.

Betalingsrater

     
Musikhøjskolen / Dans    

1. rate:

15. august 2017

 

 

2. rate:

1. januar 2018

 

 

       
Billedskolen / Filmværkstedet    
1. rate: 15. september 2017    
2. rate: 1. januar 2018    
       
Instrumentleje    
1. rate: 1. oktober 2017    
2. rate: 1. marts 2018    
       
Priser
Se venligst under de enkelte fag.
 
   

Indbetalingskort
Hver rate opkræves separat via indbetalingskort sendt pr. mail.

Manglende/mistet indbetalingskort
Hvis du ikke modtager eller mister dit indbetalingskort, kan du hente det selv online ved at logge ind på elevens side, hvor du finder det på forsiden eller under 'Mine stamdata', fanebladet 'Betaling'.

Klik her for login
 

 

Søskenderabat

For søskende, der er under 18 år ved 1. undervisningsgang, betales fuld pris for det barn, der betaler den højeste rate, mens der til øvrige søskende ydes en rabat på 25%.

Søskenderabatten findes automatisk i elevsystemet via betalerens cpr. nummer. Hvis du ønsker søskenderabat, skal du tilmelde hver søskende med samme betaler.

Nedsat betaling - Musikundervisning

Frederiksberg kommunes kommunalbestyrelse har afsat en pulje til nedsættelse af deltagerbetaling til musikundervisning til fordeling blandt elever fra hjem i Frederiksberg Kommune med lav husstandsindkomst.

Den nedsatte betaling bliver fordelt mellem 100% fripladser, 66% fripladser og 33% fripladser. Den nedsatte betaling følger de samme indkomstgrænser som kommunens daginstitutioner op til en husstandsindkomst på kr. 407.547. Indtægtsgrænsen forhøjes med kr. 59.492 for enlige forsørgere. Der skal søges hver sæson.

Hvis antallet af berettigede ansøgninger ikke kan dækkes af den afsatte pulje, vil alle berettigede ansøgere stadig modtage tilskud, men i reduceret omfang.

Ordningen er forbeholdt hjemmeboende elever under 18 år. Ansøgningen er for én sæson ad gangen.

Ansøgningsfrist sæson 2017/18
Ansøgningsfristen er 26. maj 2017.
OBS! Man skal altid søge inden for fristen, også selvom man endnu ikke ved, om man får plads.
Du kan ansøge efter fristen. Hvis der ikke er flere midler i puljen, kommer du automatisk på venteliste.

Ansøgningsskema
Ansøgningsskema kan downloades som pdf fil eller afhentes på skolens kontor.

Forskudsopgørelse(r)
Kopi af nyeste forskudsopgørelse(r) for husstanden skal vedlægges.
OBS! OBS! Vær opmærksom på, at du afleverer den rigtige forskudopgørelse:
 Skattepligtig indkomst skal fremgå af forskudsopgørelsen. Klik på 'Se beregning (pdf)', når du er logget på skat.dk, fanebladet 'Forskudsopgørelse'.

Ansøgning og forskudsopgørelse(r) kan mailes til os.

Instrumentleje

Det er i begrænset omfang muligt at leje instrumenter på Musikhøjskolen. Begyndere har fortrinsret, og forsikring er obligatorisk.

Leje af instrumenter aftales med din lærer.

Den underskrevne kontrakt afleveres til kontoret inden 8 dage.
 
Lejen er kr. 90 pr. måned og betales i to rater, 1. oktober (der dækker 1/9-28/2)  og 1. marts (der dækker 1/3-31/8).

Hvis instrumentet afleveres før kontraktens udløb, refunderer vi for meget indbetalt leje.

Lejebetingelser

Lejeperiode
Instrumenter kan lejes for én sæson ad gangen, efter særlig aftale dog for to sæsoner, hvorefter det forventes, at man selv anskaffer et instrument.
I tilfælde, hvor Musikhøjskolen har lejet instrumentet til eleven på en anden musikskole og denne ønsker instrumentet tilbage før udlejningsperiodens udløb, må vi hjemkalde instrumentet med samme varsel, som den pågældende musikskole giver os. Kontraktens lejeperiode vil således være ophævet.

Forsikring
Lejer forpligter sig til at holde instrumentet forsikret og hæfter således for enhver beskadigelse eller bortkomst af instrumentet. Det anbefales at undersøge, om egen familieforsikring dækker lejet instrument. Er det ikke tilfældet, skal der tegnes særskilt instrumentforsikring.

Vedligeholdelse / skader
Instrumentet overtages af lejer i spilleklar stand. Almindelig vedligeholdelse i lejeperioden påhviler lejeren. Eventuelle større skader, som opstår i lejeperioden, og som tydeligt er et resultat af almindelig nedslidning, repareres af Musikhøjskolen. I hvert enkelt tilfælde foretager Musikhøjskolen en vurdering af skaden.
 

Særlige forhold vedrørende udenbys elever

Elever, der ikke er bosat i Frederiksberg kommune, kan normalt ikke optages. Undtaget er besættelse af evt. ledige pladser. Udenbys elever optages for én sæson ad gangen.

Priser for udenbys elever

  • Den almindelige undervisningstakst på lige fod med elever fra Frederiksberg kommune. Taksterne står under de enkelte fag.
  • Tillagt et administrationsgebyr på kr. 250 pr. elevplads pr. sæson ved optagelse.
  • Tillagt for instrumentstarterhold og 15 min. instrumentalundervisning kr. 2.800 pr. elevplads pr. sæson.
  • Tillagt for 25 min. instrumentalundervisning kr. 4.670 pr. elevplads pr. sæson.
  • For skolens øvrige hold, kor og sammenspil betales kun den almindelige undervisningstakst plus administrationsgebyr.

Beløbene gælder for sæson 2017/18.